Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Hinggil sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio prog.
Video
Pag-aaral Ng Biblia
Mga Aklat
Biblia
Mga Programa

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan
Iskol

Mga Hiling ng Pagdarasal
Updates Mula sa Israel
PaanoBesucher Nr. 113527
Maligayang Pagdating sa mga website ng 'congregation of YHWH, Jerusalem'!

Shalom! Maligayang Bati
Maligayang Pagdating sa mga website ng 'congregation of YHWH, Jerusalem'. Isang kadakilaan pong kami ay inyong natunghayan!


Sino po kami
Kami ay isang pandaigdigang Ministeryo, na nakabase sa Israel, na ang hangarin ay maibalik sa dati ang pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailan man sa mga banal sa pamamagitan ni YaHShUA na taga Nazareth sa orihinal na Kapulungan mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. -may karugtong..
-Mga Doktrina
-Mga Paglilingkod

Sangkap ng Pag-aaral
Ito ay isang seksiyon ng multi-media kung saan pwede kang makinig ng mga pangaral. Pwede nyo ring i-download ang mga adio para iburn ng cds o dvds at pwedeng itugtog sa inyong dvd o cd players sa bahay. Ang mga radio programs na sinadyang pinaigsi hanggang 30 minuto ay pwedeng gamitin sa inyong lokal na programa sa inyong lugar. Pwede mo ring i-download o pakinggan online ang mga video sa website na ito. Tiyak na mabubusog sa mga malamang pangaral sa ating international leader at coordinator ng COYJ na nakabase sa Israel.
-audio
-radio programs
-video
Mga Leksiyon-
Mga Pag-aaral ng Biblia-
remnants walk(Kalakaran ng mga Nalabi)-
Sa seksiyong ito ay pwede mong mabasa at madownload ang mga Leksiyon, mga pag-aaral ng Biblia at Remanants Walk. Ang mga ito ay malaking tulong sa iyong patuloy na pagsaliksik sa katutuhanan at ito'y maglinang sayo habang ikaw ay namumuhay alinsunod sa kagustuhan ng ating Amang nasa Langit.
Banal na Kasulatan - Mga Aklat

Saan magsimula
Naguguluhan ka ba sa dami ng mga impormasyon at di alam kung saan magsumula?Tingnan ang bawat seksiyon ng mga paksa o kaya pumili ng isa sa mga naklista sa ibaba! -Mga Paksa
Kilala mo ba ang iyong Tagapagligtas?
Ang Araw Sabbath o Pamamahinga
Anong Meron sa Pangalan?

Israel
Kami po ay biniyayaang makapaglingkod sa mga mananampalataya sa buong mundo upang makapunta sa Jerusalem para sa tatlong Paglalakbay na mga Kapistahan ng Pesach(Pasko), Pentecostes, at Mga Balag at naghohost din kami ng Pilgrim tours sa Israel sa buong taon lalo na po sa Kapistahan ng Mga Balag. Dagdag pa nito, ang ating Amang nasa langit ay bumibiyaya sa atin na makapag patakbo ng iba't-ibang school programs para sa pagpalago ng mga kapatiran at bilang paghahanda rin sa kanila sa darating na mga araw.
-Kapistahan -Iskol -Paglalakbay

Impormasyon
Kung gusto mong malaman ang kaganapan sa buong mundo, maari nyong bisitahin paminsan-minsan ang seksiyong ito. Makikita nyo rin po ang mga update mula sa Israel at dito rin ang link ng Hiling ng Pagdarasal. Pindutin lamang po ang mga links at kayo po ay ihahatid sa kinauukulang mga pahina.
-Pandaigdigang Balita
-Update galing sa Israel
-Mga hiling ng pagdarasal
Paano - Mga Computer Program na nakakatulong


Kontak
Naghahanap ka ba ng kapunungan sa iyong lugar o may mga katanungan o mga komentaryo? Sumulat sa postal address! Kung sakaling nakaranas kayo ng teknikal na problema sa websites o kaya alin sa mga downloads. Mangyari lamang pong sumulat sa email support na ito: E-Mail 

Congregation of YHWH
P.O. Box 832
Carteret, NJ 07008huling pagbabago: Aug 2023, bei technischen Problemen schreib an E-Mail