Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Hinggil sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio prog.
Video
Pag-aaral Ng Biblia
Mga Aklat
Biblia
Mga Programa

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan
Iskol

Mga Hiling ng Pagdarasal
Updates Mula sa Israel
Paano

MISSION STATEMENT DOCTRINES MINISTRIES CONTACT US

Ang Aming Misyon:

Kami ay isang pandaigdigang Pangangasiwa na ang layunin ay ibalik sa dati ang Pananampalataya na nauna ng ibinigay ni Yahshua na taga Nazaret sa orihinal na Kapunungan mahigit 2,000 taong nakalipas. Itoy ginawa namin sa pamamagitan ng edukasyon hindi ng pagkondena. Sa pamamagitan ng aming libreng aklat na pinamagatang "The Great falling Away" amin pong inilathala sa pamamagitan ng mga dokyumento ang orihinal na pananampalataya na inilahad ng ating Messiah Yahshua at ipinakita sa pamamagitan ng kasays´┐Żyan kung paanong ang sinaunang kapunungan o kongregasyon ay tahasang inagaw sa loob ng 300 na taon na natapos sa pamumuno ni Constantino Ang Dakila humigit kumulang 325 AD. Amin pong hinihikayat ang lahat ng sinumang nag-iisip bilang tunay na mga mananampalataya na magtanong kung anong Kapunungan sila napabilang. Ang isang itinalaga ni Yahshua noong 30 AD, o sa isang itinalaga ni Constantino noong 325 AD. Ang dalawa ay napakalayo ang pagkakaiba. Ang isa ay isang Hebreo na Kapunungan na may Hebreo na Tagapagligtas na talagang sumusunod sa Torah. Ang pangalawa ay isang huwad, simbahang hindi sumusunod sa Torah na selyado ng mga utos ni Constantino. Pindutin dito para sa karagdagang impormasyon

Meron din kaming pwedeng i-download na mga programa para sa pagpapatibay ng totoong mga banal sa buong mundo. Ang bawat pangangaral ay ibinigay sa pinalalim na mga paksa ng Biblia na patungkol sa mga totoong mananampalataya ngayon. Pindutin dito para mabuksaan ang seksiyon ng mga pwedeng i-download na mga pangaral.

Meron din kaimng buwanang pahayagang sulat o newsletter na naglalaman ng mga artikulo na hango sa ibat-ibang balita sa buong mundo, na nagpapakita kung paanong nagkatukma ang pangyayari at propesiya nitong katapusan ng kapanahunana, at sa nakatakdang pagbalik ng ating Tagapagligtas na si Yahshua. PINDUTIN dito para mabuksan ang seksiyon ng newsletter o pahayagang liham..

Maliban sa aklat na "Great Falling Away" ay meron pang isang bagong aklat na "The Chosen People" na ipinamimibigay na libre. Para sa karagdagang impormasyon sa aklat na ito bisitahin ang seksiyon ng mga aklat

Biniyayaan din kaming maka paghost sa mga mananampalataya sa buong mundo para makapunta sa Herusalem sa sa diwang ng tatlong paglalakbay sa lupang sinaad na kapistahan ng Pasko o Pesach, Pentecostes, and Tabernacolo o Mga Balag. Deut. 16:16 " Makaitlo sa isang taon na ang iyong mga lalake ay magsisiharap sa Panginoon mong Dios, sa dakong kaniyang pipiliin; sa kapistahan ng tinapay na walang lebadura, at sa kapistahan ng mga sanglinggo, at sa kapistahan ng mga tabernakulo: at huwag silang haharap na walang dala kay Yahweh: (1Kg 14:21, Jerusalem). Ang aming gawaing paglilingkod ay nabase sa Herusalem kung saan iginugol namin ang kalahating taon. Ang isa pang pang kalahating taon ay iginugol sa pagbiyahe sa mga kapunungan sa buong mundo at mga kapatiran upang magbigay ng pagpapalakas ng loob at agarang tulong kung kinakailangan. Mangyari lamang pong pindutin dito para sa impormasyon tungkol sa mga kapistahan

Meron din kaming pilgrimage tour papuntang Israel bawat taon at karaniwang ginaganap tuwing Kapistahan ng Mga Balag(tabernacles). Pinupuntahan namin ang buong Israel mula sa Dan hanggang Beer Sheva, at pinupuntahn din namin ang natitirang mga abo ng lumang Gomorrah, kung saan makakahukay pa kayo ng mga lumang bolang sufur na inuukan mula sa langit. Bibisitahin din namin ang orihinal na pook kung saan tumawid ang mga Israelita sa Dagat na Mapula kung saan ang 14th na siglo bc na chariot wheels ay natuklasan. Ang aming giya ay isang lisensiyadong archeologist na may ginawang thesis hinggil sa mga pag-aaal ng Bagong Tipan.

Ang Matt 10:8 ay nagsabing "tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad". Base sa Mga Kasulatan, hindi kami nagpapabayad sa lahat ng aming mga tapes at mga aklat. Ang lahat ng ito ay binabayaran sa pamamagitan bukal sa kaloobang ikapo at mg aoffering ng mga kapatiran. Tinatanggap po namin ang inyong ambag

Datapwat hindi kami makatanggap ng personal na email sa ngayon, hinihikayat po namin kayong personal na sumulat at amin pong sasagutin ang lahat na mga pakikipagsulatan.
Congregation of Yahweh,
13300-56 S. Cleveland Ave #111
Fort Myers, FL, 33907


last change: Aug 2023, For technical questions concerning the website write to E-Mail contact@coYHWH.com