Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Hinggil sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio prog.
Video
Pag-aaral Ng Biblia
Mga Aklat
Biblia
Mga Programa

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan
Iskol

Mga Hiling ng Pagdarasal
Updates Mula sa Israel
PaanoVisitor No. 113523
Maligayang Pagdating sa mga website ng 'congregation of YHWH, Jerusalem'!

Shalom! Maligayang Bati!   Bagohan po ba dito?


Is 62:11 Narito, si Yahweh ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa, Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, Narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating; narito, ang kaniyang kagantihan ay nasa kaniya, at ang kaniyang ganti ay nasa harap niya.

Rev 22:12 Narito, ako'y madaling pumaparito; at ang aking ganting-pala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawa't isa ayon sa kaniyang gawa.


Pessach 2011 Information & Registration

Mga Pangaral
Audio - Video - Radio

Hinggil sa Amin
Mga Doktrina - Mga Paglilingkod - Misyon
Pag-aaral ng Biblia
Biblia - Mga Aklat

Pilgrimages o Mga Paglalabay Sa Banal Na Lupain
Mga Kapistahan - Iskol
Balita
Pandaigdigang Balita - Update mula sa Israel

Tulong
Paano - nakakatulong na mga program
Impormayon
Mga Hiling Ng Dasal - Update mula sa Israel
Ang lahat na mga impormasyon, Videos ... ay libre, pero kung ikaw
ay gustong magbigay ng iyong bukal sa kaloobang offering, mangyari lamang pong ipadala sa:


Congregation of YHWH, Po Box 832 Carteret NJ 07008

o gamit ng PayPal:

DONATE

Ang iyong offering ay magagamit para maabotan ang iba pa sa katotohanan.
[Matt 10:8, .. tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad.]
BAGO   BAGO   BAGO   


huling pagbabago: Aug 2023, kung may problemang teknikal tungkol sa websites sumulat lamang sa E-Mail